Integritetspolicy

 

Kvinnojouren Olivia är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor innefattar varje handling riktad mot kvinnor eller tjejer som resulterar i psykisk, fysisk, sexuell, ekonomisk eller materiell skada eller lidande. Våldet drabbar kvinnor oavsett religion, klass, etnicitet, ålder, funktionsvaration och sexualitet. Varje år polisanmäls ungefär 30 000 fall av misshandel mot kvinnor. I nästan hälften av dessa fall har den drabbade och förövaren en nära relation. Det anmäls också omkring 2500 fall av grov kvinnofridskränkning årligen, det vill säga ett vålds-, frids- eller sexualbrott som består av upprepad kränkning utfört av en man mot en närstående eller tidigare kvinna. Men åtta av tio fall av våld mot kvinnor polisanmäls aldrig. Varje år mördas i genomsnitt 17 kvinnor av en man de har haft en kärleksrelation med.

Våldet kan bestå av hot om sådana handlingar, tvång eller trakasserier och handlingar som gör att kvinnan agerar mot sin vilja eller att hon avstår från att göra det hon vill. Våldsutövaren trappar oftast långsamt upp våldet och utmanar den våldsutsatta att släppa på sina egna gränser för att ta makten över henne. När den våldsutsatta är mitt i relationen kan det vara svårt att själv se våldet då det onormala blir normalt. Bara för att våldet blivit en del av vardagen betyder det inte att den våldsutsatta trivs i sin situation. Däremot kan hen ha svårt att se allvaret i våldet och riskerna för sig själv. Det är vanligt att den våldsutsatta förminskar våldet.

Att leva med en partner som utsätter en för våld är mycket dränerande och farligt för ens hälsa. En del får symptom likt utmattning, depression, sömnsvårigheter eller fysiska smärtor i kroppen. Att avsluta en relation där man blir utsatt för våld kan i vissa fall kännas omöjligt. Man behöver inte vara fysiskt inlåst för att vara fast i ett förhållande. Rädsla, psykisk och fysisk utmattning gör att man inte orkar ta sig ur förhållandet. Vi på kvinnojouren finns där för att stötta dig.