Våld mot kvinnor

Olika sorters våld kan vara:

 • Du hånas och nedvärderas som person.
 • Du blir isolerad och ditt umgänge begränsas.
 • Du blir kontrollerad och tvingad att göra saker mot din vilja.
 • Din ekonomi begränsas, du tvingas att lämna ifrån dig personliga koder.
 • Du blir knuffad, slagen, sparkad.
 • Du tvingas till sexuella handlingar mot din vilja.

Vad är våld?

Våld kan innebära olika saker:

 • Psykiskt våld är våld mot själen
 • Fysiskt våld är våld mot kroppen
 • Sexuellt våld är sexuell kontakt mot sin vilja

Det är vanligt att våldet ökar mer och mer. Det är också vanligt att en person som blir utsatt för våld känner att det är personens eget fel. Men kom ihåg att det aldrig är ditt eget fel. Du har rätt att leva ett liv utan våld.

”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra det den vill”. Per Isdal, 2001.

”Mäns våld mot kvinnor innefattar varje handling riktad mot kvinnor eller tjejer på grund av deras kön som resulterar i psykisk, fysisk, sexuell, ekonomisk eller materiell skada eller lidande – vare sig det sker i det privata eller offentliga rummet. I begreppet ingår hot om sådana handlingar, tvång eller trakasserier och handlingar som gör att kvinnan eller tjejen agerar mot sin vilja eller att hon avstår från att göra det hon vill. Mäns våld mot kvinnor är den yttersta konsekvensen av patriarkatet.” (www.roks.se, 2020) Denna definition tydliggör att våldet sällan endast handlar om de fysiska handlingarna, utan även innefattar psykiskt våld i form av hot, maktutövning, trakasserier och tvång

Exempel på våld:

 • Någon kallar dig för något fult och elakt.
 • Någon säger att du är dålig och jobbig.
 • Någon knuffar, slår, sparkar
  eller skadar dig på annat sätt.
 • Någon kontrollerar och begränsar dig,
  och tvingar dig att göra saker du inte vill.
 • Någon isolerar dig, låter dig inte gå ut
  eller låter dig inte träffa vänner.
 • Någon tvingar dig att vara på ett visst sätt
  eller leva på ett visst sätt.
 • Någon tjatar eller tvingar dig att ha sex.
 • Någon börjar kontrollera din ekonomi
  och dina pengar.

Våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor innefattar varje handling riktad mot kvinnor eller tjejer som resulterar i psykisk, fysisk, sexuell, ekonomisk eller materiell skada eller lidande. Våldet drabbar kvinnor oavsett religion, klass, etnicitet, ålder, funktionsvariation och sexualitet.

Våldet kan bestå av hot, tvång, trakasserier och/eller handlingar som gör att kvinnan agerar mot sin vilja eller avstår från att göra det hon vill.

Våldet trappas ofta upp långsamt, den våldsutsatta tvingas att tänja på sina egna gränser på så vis kan våldsutövaren få makt över henne. När den våldsutsatta är mitt i relationen kan det vara svårt att själv se våldet, det onormala blir normalt. Det är vanligt att den våldsutsatta förminskar våldet.

Att leva med en partner som utsätter en för våld är farligt för ens hälsa. Symptom likt utmattning, depression, sömnsvårigheter eller fysiska smärtor i kroppen är vanliga konsekvenser av att ha varit utsatt för våld. Att avsluta en relation där man blir utsatt för våld kan i vissa fall kännas omöjligt. Rädsla, psykisk och fysisk utmattning gör att man inte orkar ta sig ur förhållandet.

Vi på kvinnojouren finns där för att stötta dig.

Varningssignaler

Våld förekommer i alla kulturer, åldrar och samhällsgrupper. Det syns inte utanpå om en man har benägenhet att utöva våld mot en kvinna.

Tidig i en relation kan det finnas varningstecken som påvisar mannens beteende. Dessa tecken riskerar att misstolkas som kärlek och omsorg då mannen visar kvinnan en stor och ibland överdriven uppmärksamhet. Kvinnan placeras på en piedestal och det blir svårt för kvinnan att ha egna intressen eller träffa vänner då mannen vill att allt fokus ska ligga på deras relation. Varje försök från kvinnan att vidmakthålla sina egna intressen resulterar i att mannen ger kvinnan dåligt samvete då hon inte ”älskar” honom lika mycket som han älskar henne.

Tidiga varningssignaler

Våldsutövaren:

 • Visar svartsjuka, du får inte prata med någon annan.
 • Kontrollerar din telefon, sociala medier vill veta allt om dig och vad du gjort under dagen.
 • Anklagar dig för att vara otrogen och kallar dig fula ord.
 • Talar illa om dina vänner och din familj.
 • Begränsar ditt umgänge, isolerar dig från familj och vänner.
 • Anmärker på ditt utseende, ditt sätt att klä dig, hur du pratar och beter dig.
 • Är våldsam mot ditt husdjur.

Det är viktigt att komma ihåg att man inte ska behöva ändra på sig för att bli älskad. Att ens partner är svartsjuk är inte ett tecken på att han älskar dig utan visar på att han har ett behov av att kontrollera dig.

Olika typer av våld

Våldet kan delas in i flera underkategorier, expandera flikarna nedan för att läsa mer om de olika typerna av våld. 

Psykiskt våld

Det psykiska våldet handlar om att direkt eller indirekt, hota eller skrämma någon. Det innefattar också att verbala kränkningar, isolering eller utövande av emotionell utpressning. Den emotionella utpressningen kan innebära hot om att ta livet av sig om kvinnan lämnar honom eller hot om att avslöja hennes privata hemligheter. Psykiskt våld handlar även om ett ignorerande, nedsättande eller förödmjukande beteende. Det psykiska våldet är utstuderat, nedbrytande och förminskande och påverkar en våldsutsatt kvinna långt efter att våldet upphört.

Fysiskt våld

Det fysiska våldet är varje form av fysisk handling som skadar eller kontrollerar en annan människa. Det handlar inte enbart om grovt våld som ger upphov till skador som kräver sjukvård. Det handlar även om varje fysisk kontakt vars avsikt är att skrämma eller kontrollera kvinnan. Det kan handla om att knuffas, hålla fast och hindra kvinnan från att röra sig, låsa in kvinnan i ett rum eller inte släppa in henne i hemmet. Det kan också innebära att dra kvinnan i håret, bita, örfila eller skaka henne. Våldet är sällan slumpartat och kaotiskt, utan snarare målinriktat och funktionellt. Detta genom att våldet riktas mot kroppsdelar där det inte lämnar synliga spår, eller mot könsorganen som är särskilt kränkande och nedbrytande.

Sexuellt våld

Det sexuella våldet innefattar inte endast våldtäkt, utan kan också innebära att mannen tvingar kvinnan att titta på porr, eller att onanera. Det kan också innebära att mannen vill ha sex efter att ha misshandlat kvinnan, vilket innebär en ytterligare rädsla för att säga nej. Sexuellt våld innefattar också önskade beröringar, påtvingade sexuella handlingar som skapar smärta eller som känns onaturliga.

Ekonomiskt våld

Det ekonomiska våldet innebär att mannen helt eller delvis kontrollerar kvinnans och/eller den gemensamma ekonomin. Genom att göra detta så blir kvinnan helt beroende av mannen och mister sin självständighet. Ekonomiskt våld kan också innebära att mannen inte tillåter kvinnan att ha egna pengar eller att han ser till att kvinnan står för hans lån om han har skulder hos Kronofogden. Det kan också innebära att kvinnan tvingas skriva på avtal och/eller stå på abonnemang som egentligen tillhör mannen.

Materiellt våld

Det materiella våldet innefattar våld som går ut över döda ting, till exempel att kasta saker, förstöra eller slå sönder saker. Oftast är dessa saker som har stor betydelse för kvinnan som blir utsatta. Det handlar också om att slå i dörrar eller väggar, eller slå sönder saker på ett som är skrämmande eller kränkande.

Våld mot djur

Våldsutövaren utsätter familjens husdjur för våld för att indirekt straffa kvinnan. Våld mot djur används främst för att kontrollera och isolera offret. Förövaren skadar eller hotar djuret för att förnedra, kränka eller tvinga partnern till lydnad och tystnad. Ibland kan det räcka med hot om att vara grym mot djuret. Det ger inga synliga skador och är svårt att bevisa, men får ofta den utsatta att tänja på sina personliga gränser för att skydda sitt djur.

Latent våld

Det latenta våldet innebär att våldet ständigt i närvarande i kraft av sin möjlighet. Den som har blivit utsatt för våld i nära relation lever i en ständig rädsla och beredskap, då risken för nytt våld skapar ett anpassat beteende hos den utsatte, allt för att undvika våldet.

Våld och förtryck i hederns namn

Våld och förtryck i hederns namn skiljer sig från annat våld i nära relationer genom att det utförs och godkänns av ett kollektiv bestående av till exempel familjen eller hela släkten. Heder, skam och sexualitet är centrala värden. Heder är inte en förklaring till våldet utan är snarare en ursäkt.

Våldet och förtrycket riktas mot en individ – främst flickor och kvinnor – som, enligt den egna gruppens uppfattning, har agerat på ett sätt som dragit skam över familjens heder. Dess syfte är att förhindra att familjens anseende går förlorat eller skadas, samt även att återupprätta familjens rykte och heder.

Kontrollen kan sträcka sig från begränsningar i vardagen, exempelvis gällande fritidsaktiviteter eller klädval, till giftermål och utbildning. Fokus läggs på kvinnornas och flickornas sexualitet och beteende.

Om man inte följer de normer och regler som familjen har så kan straffet exempelvis innebära att man blir utfryst, isolerad, hotad, misshandlad och i de allvarligaste fallen kan det leda till dödligt våld. Ibland kan individen behöva bryta kontakten helt med släkt och vänner för att säkerhetsriskerna är för stora.

För en del flickor och unga kvinnor blir livet en ständig, och ofta omöjlig, kamp för att passa in både i föräldrarnas värld och i skolans och vännernas värld. Det är en psykisk påfrestning att ständigt vara på sin vakt för att det inte ska ”avslöjas” i familjen att hon har en killkompis, att hon byter kläder på väg till skolan eller sminkar sig på skoltoaletten. Kraven, kontrollen och bevakningen ökar ju äldre flickorna blir. De lever med ett ständigt tvång att uppfylla familjens förväntningar.

Vanliga krav på flickor och unga kvinnor kan vara att:

 • avstå från umgänge med killar eller ha pojkvän
 • behålla sin oskuld
 • klä sig som föräldrarna bestämmer
 • avstå från att sminka sig
 • finna sig i att bli kontrollerad av släktingar
 • ingå arrangerade äktenskap, giftas bort i hemlandet
 • isoleras och straffas om hon bryter mot normerna

En kvinna som lever i en hederskontext har ofta krav på sig att anpassa sig efter sin uppväxtfamilj i första hand, sedan efter sin man och hans familj.

Det kan vara svårt att få stöd att lämna en relation som inte är bra. Kvinnan ombeds kanske att vara tyst om misshandeln för att inte skämma ut sig och mannen. Även om det kommer fram att mannen misshandlar henne är det ofta kvinnan som anses bära skulden och ansvaret, dels för själva misshandeln, dels för att hon har ”skvallrat” om våldet.

Tryck här för att läsa mer om hedersförtryck

Digitalt våld

Digitalt våld handlar om att bli övervakad, trakasserad eller kontrollerad via exempelvis mobil, dator eller sociala medier. Det kan till exempel innebära att någon läser dina meddelanden, tar reda på eller kräver att få dina lösenord som ett bevis på ärlighet och kärlek. Att någon kontrollerar vart du befinner dig via gps-funktioner är också en form av digitalt våld. Digitalt våld handlar även om att någon sprider bilder och filmer på dig när du är naken eller i en utsatt position.

Kränkningar via samtal, sms och sociala medier, repetitiva sms och samtal, intrång i privata konton, spridande av känslig information och bilder, identitetsstöld samt övervakning och spårning.

Försummelse

Försummelse är att någon medvetet försvårar vardagen för någon som är beroende av denna. Detta kan ske genom exempelvis medvetet ge felaktig medicinering, bristande hjälp med saker man är beroende att få hjälp med eller inte få tillgång till sjukvård vid behov. Försummelse kan även innebära att våldsutövaren medvetet underhåller viktig information till den våldsutsatta för att hen ska kunna tillgodogöra sina rättigheter som boende i Sverige.

Våld mot barn

För att stärka barns straffrättsliga skydd infördes det den 1 juni 2021 ett särskilt barnfridsbrott som innebär att det blir straffbart att utsätta ett barn för att bevittna våld i nära relation. Forskning visar att barn upplever våld i hemmet i långt större utsträckning än vad vuxna i deras närhet tror. I Sverige uppskattas 5 % av alla barn uppleva upprepat våld och 10% någon gång. Att som barn vara utsatt för eller bevittna våld av en förälder är så kränkande att det kan leda svåra konsekvenser för barnet så som stress, ångest, depression, sömnstörningar, olika smärttillstånd eller sömnsvårigheter. Att det dessutom sker i det egna hemmet anses som extra kränkande. För ett barn är det lika allvarligt för deras hälsa att bevittna våld mot sin förälder som att själv bli utsatt för våld. Detta gäller både psykiskt och fysiskt våld. För ett barn är de första levnadsåren av stor betydelse för fortsatt utveckling och mående. Det är därför viktigt att våldet tar slut så fort som möjligt. Även om kvinnan kan vänta på att sin situation ska bli bättre kan inte barnen vänta på att våldet ska upphöra. Barn är delaktiga vittnen i en situation som de själva inte har valt eller ansvarar för, men tvingas ändå förhålla sig till det på något sätt.

Många kvinnor skyddar sina barn från att uppleva det våld som de utsätts för i hemmet men barn förstår ofta mer än vuxna tror. Forskning har visat att barn som upplever våld i hemmet far illa och mår sämre än andra barn.

Våldets faser

Våldet tar inte alltid slut när kvinnan lämnar den våldsutövande mannen. Våldet kan delas upp i den akuta fasen och i eftervåld.

I den akuta fasen lever kvinnan i relationen.

Våldet finns på den plats där barnen ska känna sig trygga, i hemmet. Dessutom är våldet en stor hemlighet och blir en tung börda för barnet. Barnet får aldrig chansen att bearbeta och gå vidare utan måste hela tiden leva i våldets skugga.  

Eftervåldet sker efter kvinnan fysiskt lämnat relationen. Efter att en kvinna lämnat en relation där hon blivit våldsutsatt kan det i vissa fall dröja många år innan hon och barnen blir helt fria från våldet. Vi på Kvinnojouren Olivia finns vid kvinnans sida tills hon inte längre behöver vårt stöd. En frigörelse från mannen kantas ibland av rättsprocesser och myndighetskontakter som tar tid.

Ibland tvingas kvinnan till fortsatt kontakt med den våldsutövande mannen för att de har barn ihop. Oro finns hos många kvinnor att inte vara tillmötesgående gällande till exempel barnens umgänge med den våldsutövande pappan. Det kan bli kvinnans eget ansvar att sköta umgänge trots våldet.

För barn innebär eftervåldet stora risker för deras välbefinnande och att våldet aldrig tar slut.

Våldets normaliseringsprocess

Våldets normaliseringsprocess är en modell som förklarar vad som händer i en relation där en kvinna utsätts för våld av en man. Processen går ut på att kvinnan anpassar sig efter mannen som succesivt förflyttar kvinnans gränser för vad hon tolererar varav även våldet med tiden blir allt grövre.

För en del kvinnor blir konsekvenserna av våldet att hon inte längre får göra, säga, tänka och känna vad hon vill. Det kan gälla rätten att välja hur hon vill använda sina pengar, vem hon ska umgås med eller ha egna lösenord till olika digitala konton. Det gäller också kroppsliga gränser till exempel när hon vill ha samlag eller sova.

I början kanske mannen ger kvinnan hotfulla blickar, straffande tystnad eller en elak kommentar men detta utvecklas gradvis till grövre psykiska kränkningar och handlingar som sexuella övergrepp, slag och inlåsning. Under tiden har kvinnans uppfattning om vad som är rätt och fel successivt förskjutits mot en acceptans av det hon tidigare skulle ha protesterat mot. Förskjutning görs av mannen för att underordna kvinnan och för att få henne att handla och bete sig så som han vill. När mannen gång på gång kliver över de gränser kvinnan hade då han först träffade henne får kvinnan allt svårare att urskilja var hennes egna gränser går.

Mannen kan tala nedvärderande om kvinnans nätverk för att till slut förbjuda kvinnan att ha ett socialt nätverk. Detta leder till mannen isolerar kvinnan både mentalt och psykiskt, där mannen blir kvinnans enda referensram.

Mannen kan stundvis vara mycket kärleksfull och relationen kan kantas av flera goda stunder. Mannen kan även uppvisa två helt motsatta sidor inför andra. Att mannen växlar mellan att visa kvinnan värme och utsätta henne för våld kan skapa förvirring hos kvinnan. Ju mer isolerad kvinnan blir, desto tacksammare blir hon också över de tillfällen då mannen ger henne ömhet.

Om våldet fortsätter över tid är risken stor att mannen kontrollerar kvinnan i så hög utsträckning att hon tagit över hans kvinnosyn och införlivat den med sin självbild. Det är i det stadiet kvinnan kan känna att blotta tanken på att ta sig ur relationen ter sig absurd. Kvinnan ser sig enbart genom hans ögon, vilket medför att hon skuldbelägger sig själv.

Kvinnans självkänsla och identitet utplånas med tiden och till slut behöver inte ens våldet utövas, utan det räcker att både kvinnan och mannen vet att om hon inte fogar sig så kan han ta till våld och skapa fysisk smärta, rentav döda henne.

Även om kvinnan har normaliserat våldet är det inget hon trivs med. För att stå ut kan kvinnan normalisera även det som de vet är skadligt. För kvinnan handlar normaliseringsprocessen om att överleva. En misshandelsrelation dränerar kvinnan och utmattning är vanligt även låg självkänsla. Kvinnan behöver stöd i att hitta tillbaka till sig själv igen.

Konsekvenserna både på kort och lång sikt varierar från kvinna till kvinna men att leva i eller att lämna en våldsam man kan vara svårt. Vi finns för att stötta kvinnan i sin frigörelse från mannen.

Känner du någon som är utsatt?

Det kan vara svårt att veta hur man ska gå till väga för att stötta sin anhöriga som blir utsatt för våld. Vad som är viktigt att tänka på är att våld aldrig är en privat sak eller bör vara någon familjehemlighet. Våldet angår oss alla och vi har alla ett ansvar som medmänniskor att stötta våldsutsatta kvinnor och särskilt i de fall som det finns barn i familjen.